We werken bij voorkeur op afspraak. U kan deze makkelijk zelf inboeken via deze link

Algemene verkoopsvoorwaarden


ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en goederen geleverd door en/of voor de BV SuperChic, met zetel te 8540 Deerlijk, Trompestraat 48, met ondernemingsnummer 0423.731.632, RPR Gent afdeling Kortrijk, hierna aangeduid als de “Firma” of “SuperChic”, en maken integraal deel uit van de offerte, bestelling, verkoopovereenkomst en factuur en de klant wordt geacht er kennis van te hebben genomen.
 2. Afwijkingen aan deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door de Firma worden bevestigd op de verkoopovereenkomst.
 3. De Firma is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal de Firma de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden vanaf 25/3/2022.
 4. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst, ongeacht eventuele algemene voorwaarden dewelke de klant zou hebben.

OFFERTE, BESTELLING EN FACTUUR

 1. Offertes hebben, behoudens andersluidende bepaling, een geldigheidsduur van dertig (30) dagen. De prijzen zijn gebaseerd op de alsdan toepasselijk kost voor lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de Firma zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Na het verstrijken van de geldigheidsduur heeft de offerte louter nog de waarde van een inlichting.
 2. Een bestelling wordt geplaatst bij de Firma na ondertekening van de offerte door de klant. Eventuele wijzigingen van de bestelling zullen steeds schriftelijk gebeuren na bespreking in de showroom van de Firma en ondertekend moeten worden voor akkoord door beide partijen. Wijzigingen doorgegeven via email zullen niet aanvaard worden.
 3. Bij werken en opdrachten van gelijk welke aard, met uitzondering van de producten overeenkomstig artikel 2.4, dient binnen de tien (10) dagen na ondertekenen van de offerte, een voorschot ten bedrage van 30% van de aankoopsom op de bestelling worden betaald. Hiervoor wordt een eerste factuur opgemaakt. Op één week voor de start plaatsing wordt een tweede factuur opgemaakt ten belope van 60% van de aankoopsom op de bestelling. Bij afwerking wordt een derde factuur opgemaakt met het saldo van 10% van de aankoopsom op de bestelling alsook de eventuele meerwerken bovenop de initiële bestelling. Betalingen dienen te gebeuren op het ING-rekeningnummer BE27 3850 6405 0173 op naam van SuperChic BV.
 4. Bij bestellingen onder tweeduizend (2.000,00) euro exclusief BTW, herstellingen die niet onder garantie vallen alsook bij de aankoop van tweedehands- en toonzaalmodellen (met inbegrip van elektrische apparaten) zal slechts één factuur opgemaakt worden van het totaalbedrag.
 5. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de tien (10) dagen na factuurdatum.
 6. Tot integrale betaling van de factuur behoudt de Firma zich het volledige eigendomsrecht voor op de producten en diensten. Bestellingen van kleine items kunnen slechts opgehaald worden na betaling van de factuur.
 7. In geval van betwisting van de factuur, dient de klant de factuur gemotiveerd te protesteren per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de tien (10) dagen na factuurdatum naar het adres van de Firma zijnde 8540 Deerlijk, Trompestraat 48.
 8. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het gefactureerd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of herinnering vermeerderd met de verwijlintresten. Bent u consument, dan past de Firma hiervoor de wettelijke interestvoet toe dewelke van toepassing is op de vervaldag van de desbetreffende factuur. Bent u een onderneming, dan past de Firma de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is de klant ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gebleven factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling met een minimum van 250 euro, onverminderd het recht van de Firma om meerdere schade en nadelen te bewijzen. De Firma zal daarnaast eventuele buitengerechtelijke kosten kunnen verhalen op de klant. Bent u een consument, dan zijn dezelfde verwijlintresten en schadebeding van toepassing bij laattijdige terugbetaling door de Firma.
 9. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag of de niet-naleving van een overeengekomen afbetalingsplan brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
 10. Bij niet-betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de Firma zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding.
 11. De eigendom van door de Firma reeds voor ontvangst van betaling aan de klant geleverde artikelen gaat pas op de klant over indien de klant al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan de Firma is verschuldigd, aan de Firma heeft voldaan. Desgevallend behoudt de Firma zich het recht toe reeds geleverde artikelen terug te nemen. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de klant op het moment van aflevering, ook in geval van verandering of incorporatie in andere goederen. Tot de volledige betaling van de prijs is het voor de klant verboden de goederen aan een derde te verkopen of deze goederen in pand te geven.

PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere taksen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Taksen en heffingen in verband met de verkoop zijn ten laste van de klant zoals van toepassing op het ogenblik van de levering. Indien van overheidswege de toepasselijke btw-normen zouden worden gewijzigd, is de klant gehouden deze eventuele meerkosten te dragen.
 3. Transportkosten en transportverzekering zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. De volgende werken zijn nooit inbegrepen in de prijs op de offerte, tenzij uitdrukkelijk vermeld: het afbreken van een bestaande keuken, afvalverwerking- en stortkosten, het verplaatsen van elektriciteits- gas- en waterleidingen en het plaatsen of monteren van apparaten of andere items dewelke niet bij de Firma werden aangekocht.
 5. Meer werken en werken in regie zullen gefactureerd worden aan zestig (60,00) euro exclusief BTW per uur.
 6. Voor herstellingen die niet onder garantie vallen zal een forfait van honderd (100,00) euro inclusief BTW gefactureerd worden, dewelke het prijsbestek, transport (tenzij specifiek beschreven op de offerte) en de eerste 15 minuten van één technieker omvat. Extra uren zullen in lijn met artikel 3.5 gefactureerd.

FINANCIERING

 1. Ingeval de overeenkomst wordt afgesloten onder opschortende voorwaarde tot het bekomen van een krediet door de klant, zal de klant binnen de veertien (14) dagen na ondertekening van de overeenkomst aan de Firma een bankattest voorleggen waaruit blijkt dat een krediet werd toegekend. De klant dient dit uitdrukkelijk te vermelden bij de aankoop en het ondertekenen van de offerte.
 2. Indien de opschortende voorwaarde niet kan worden vervuld, verbindt de koper er zich toe binnen een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de overeenkomst per aangetekend schrijven melding te maken van het niet kunnen vervullen van de opschortende voorwaarde, zo niet wordt de verkoop als definitief. Indien de koper geen hypothecaire lening verkrijgt, zal hij in voormeld schrijven het bewijs moeten voorleggen van minstens twee financiële instellingen dat geen hypothecaire lening kan worden verkregen.

LEVERING EN TERUGNAME

 1. De levering omvat hetgeen vermeld is op de bestelling dewelke bindend is voor alle partijen. De Partijen maken zich in het kader hiervan sterk dat 3D schetsen en, of foto’s dewelke bijgevoegd werden bij de bestelling louter indicatief zijn en geen deel uitmaken van de bestelling. Meerwerken zullen het voorwerp uitmaken van een facturatie aan een specifieke (meer)prijs voor de desbetreffende artikelen of werk.
 2. Indien het door de klant bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, brengt de Firma de klant hiervan op de hoogte. Op vraag van de klant zal de Firma een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit leveren.
 3. Vanaf het moment van de levering of afhaling van de goederen draagt de klant alle risico’s m.b.t. de verkochte goederen.
 4. Indien de goederen niet kunnen geleverd worden op de werf op de voorziene datum door omstandigheden toe te wijzen aan de klant, zal een kost en tweehonderdvijftig (250,00) euro exclusief BTW aangerekend worden voor transport en verlading. Indien de goederen niet geplaats kunnen worden binnen de twee (2) weken na de voorziene datum door omstandigheden toe te wijzen aan de klant, zal vanaf de derde week na deze datum een stockagekost aangerekend worden van tweehonderdvijftig (250,00) euro exclusief BTW per kalenderweek.
 5. De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de klant op de dag van de levering, behalve in geval van een duidelijk omschreven en gedetailleerde klacht die aan de Firma per aangetekende brief moet bekendgemaakt worden binnen de tien (10) dagen vanaf de eerste dag na de levering naar het adres van de Firma zijnde 8540 Deerlijk, Trompestraat 48. De klant kan een klacht niet inroepen om de betaling van de facturen of van de verkoopbonnen op te schorten of uit te stellen.
 6. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren. Kleurafwijkingen van materialen ten opzicht van foto’s in de 3D ontwerpen, schetsen, catalogus of de website kunnen ook geen grond voor klachten opleveren.
 7. Indien de klant zelf door de Firma geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
 8. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van de materialen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens de handelsgebruiken algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.
 9. Geleverde en niet gebruikte koopwaren worden slechts mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Firma teruggenomen. In dergelijk geval zal de terugname gebeuren tegen maximaal 50% van de gefactureerde waarde en onder aanrekening van transport- en eventuele verpakkingskosten.

TERMIJNEN

 1. De leverings- en andere termijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van de Firma. De niet-naleving ervan kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of tot het annuleren van de overeenkomst.
 2. Een bestelling op afroep dient te minste twaalf (12) weken op voorhand te worden geplaatst. In dat geval dient de bestelling op afroep te worden afgenomen uiterlijk binnen de vierentwintig (24) maanden volgende op de bestelling. Ingeval geen afneming plaatsvond na de afroepdatum, kan de Firma overgaan tot levering van de bestelling en is de klant gehouden tot afname en betaling.
 3. Gevallen van overmacht zoals stockbreuken van de leverancier, stakingen, noodweer, lock-out, brand, machinebreuk, ongeval, sociale conflicten, epidemie, pandemie, enz. schorsen van rechtswege de overeengekomen leveringstermijn.

KLACHTEN OF BETWISTINGEN

 1. De klant is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of de Firma de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de Firma terstond, doch uiterlijk binnen tien (10) dagen na levering, in kennis te stellen per aangetekend schrijven naar het adres van de Firma zijnde 8540 Deerlijk, Trompestraat 48, van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt de Firma geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.
 2. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de Firma beperkt tot de omruiling van de goederen indien het item voorradig is. Indien de items voor de gegronde klacht niet geruild kunnen worden zullen zij terugbetaald worden. Elke aansprakelijkheid van de Firma beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de niet-conforme bestelling.

WAARBORGEN EN GARANTIES

 1. De Firma garandeert dat de door de Firma geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door de klant gekochte product bij aankomst zichtbare gebreken vertonen, dan dient te worden gemeld overeenkomstig artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden.
 2. De producten uit het assortiment van de Firma worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten overeenkomstig paragraaf 8.4. Indien de klant aanspraak wenst te maken op de garantie, dient dit schriftelijk aan de Firma te worden gemeld. Hierbij dienen de bestelbon en foto’s te worden toegevoegd. De waarborg geldt enkel en alleen bij normaal gebruik. De waarborg slaat enkel en alleen op fabricatiefouten en verborgen gebreken. De waarborg is degressief, en komt alleen de eerste 2 jaar in aanmerking voor een volledige garantie op fabricatiefouten.
 3. Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden, dewelke niet limitatief zijn:
 4. Ten aanzien van normale slijtage;
 5. Indien er geen aankoopbewijs kan worden voorgelegd;
 6. Bij onoordeelkundig gebruik;
 7. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
 8. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: overstroming, blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.);
 9. In geval het gebrek het gevolg is van herstel- of andere werkzaamheden uitgevoerd door de klant zelf of door derden.
 10. De Firma geeft u de volgende waarborgen tegen productiefouten en verborgen gebreken die bestaan op het moment van de aankoop. De garantietermijn, dewelke ingaat op het moment van oplevering, zijnde de factuurdatum van derde factuur overeenkomstig artikel 2.3, betreft voor:
 11. Scharnieren en ladegeleiders: twintig (20) jaar;
 12. Schrijnwerk, met uitzondering van het werkblad: vijf (5) jaar;
 13. Het werkblad (alle materialen): twee (2) jaar;
 14. De elektrische apparaten: twee (2) jaar (de wettelijke garantietermijn), tenzij anders opgegeven door de leverancier of Firma;
 15. Herstellingen, tweedehands- en toonzaalmodellen (met inbegrip van elektrische apparaten): één (1) jaar.
 16. Eventuele garantie inschrijvingen bij leveranciers van de Firma om verlengde garantietermijnen te genieten dienen te gebeuren door de klant zelf.

OVERMACHT

 1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor de Firma niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft de Firma het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Ingeval het op dan betaalde voorschot(ten) nog niet volledig of deels werd aangewend, zal dit voorschot of het saldo door de Firma worden terugbetaald aan de klant.
 2. Als overmacht zal gelden, elke omstandigheid buiten toedoen van de Firma, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan stakingen, noodweer, lock-out, brand, machinebreuk, ongeval, sociale conflicten, epidemie, pandemie, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, belemmering of vertraging in / van het transport van materialen of te leveren zaken, het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van de Firma en in het algemeen alle andere gebeurtenissen buiten de controle uit van de Firma om.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De eventuele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van de Firma, haar aandeelhouders en medewerkers voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal, met uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot het factuurbedrag. In geen geval kunnen de bestuurders, aandeelhouders of medewerkers van de Firma rechtstreeks of solidair met de Firma worden aangesproken.
 2. In de veronderstelling dat de klant meent dat de aansprakelijkheid van de Firma in het gedrang is, dan dient hij de Firma daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen de tien (10) dagen na vaststelling van het beweerde schade verwekkend feit, met een gedetailleerde omschrijving van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de schade, de geleden schade en een voorlopige schadebegroting. De Firma zal in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele indirecte schade die de klant zou ondergaan.
 3. De Firma kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de klant het noodzakelijke onderhoud niet of niet tijdig heeft laten uitvoeren.
 4. De Firma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging bij of het niet uitvoeren van haar verplichtingen wanneer die vertraging/niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs, buiten de controle van de Firma liggen.
 5. De Firma is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van demontage of transport van showroomkeukens. De klant aanvaardt de showroomkeuken te hebben gekocht in de staat waarin ze zich in de toonzaal bevindt en is, behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, zelf gehouden tot transport en montage.

OPZEG OVEREENKOMST-VERBREKING

 1. Wanneer de overeenkomst is aangegaan tegen vaste prijs kan de klant deze te allen tijde verbreken mits betaling aan de Firma van een vergoeding die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, de reeds aangekochte materialen en alles wat hij bij die bestelling had kunnen winnen, met een minimum schadevergoeding van 25% van het totaalbedrag van de bestelling. Als de Firma de overeenkomst niet nakomt, is de klant gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als diegene die de Firma van hem kan vragen als hij de overeenkomst niet nakomt.

AUTEURSRECHTEN

 1. Het auteursrecht en het recht van tekening/model ten aanzien van de door de Firma ontworpen modellen, schetsen, plannen, grafische ontwerpen, foto’s en andere creaties alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen uitsluitend toe aan de Firma, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, met het verbod op namaak, nadruk of wijzigingen.
 2. De Firma behoudt zich het recht voor om de eindresultaten van projecten en/of naam van de klant te gebruiken voor publicitaire doeleinden, alsook het recht voor om zijn naam of logo te vermelden op de eindresultaten van projecten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant zal toestaan aan de Firma om werfborden te plaatsen aan de straatzijde van de woning van de klant.
 3. De klant verklaart geen samenwerking te zullen aangaan met personeel, klanten of leveranciers van de Firma.

GDPR

 1. De Firma en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon de Verordening (EU) 2016/679 (“GDPR”) en de privacy policy van de Firma van toepassing is.
 2. De klant aanvaard kennis te hebben genomen van de privacy policy en de toepassing ervan te aanvaarden. De meest recente versie van de privacy policy vindt u op www.superchic.be/privacy of is te verkrijgen per mail via privacy@superchic.be. Voor alle vragen en inlichtingen kan u contact opnemen via privacy@superchic.be.

BETWISTINGEN EN BEWIJS

 1. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de Firma haar zetel heeft bevoegd.
 2. Zowel de Firma als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.